Z kim chciałbyś porozmawiać?
WYJDŹ
Arek Buziewicz
Współwłaściciel Marketize
Dzwonię
Piotr Marynowski
Współwłaściciel Marketize
Dzwonię
ZADZWOŃ  _

Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKETIZE 

Wstęp

Sklep internetowy „Marketize” dostępny pod adresem https://sklep.marketize.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Marketize Sp. z o.o. pod adresem ul. Kościuszki 229/6, 40-600 Katowice, NIP: 5130234986, adres e-mail: biuro@marketize.pl

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.marketize.pl
 2. Sprzedawca – Marketize Sp. z o.o. pod adresem ul. Kościuszki 229/6, 40-600 Katowice, NIP: 5130234986, adres e-mail: biuro@marketize.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup produktu lub usługi.
 7. Towar – usługa lub produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 7. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami netto.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,

c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Pierwsze potwierdzenie zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy.

4. Data zawarcia umowy to data potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca wysyła potwierdzenie zamówienia najpóźniej w następnym dniu od daty zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy zapłaty za zamówienie.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

7. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.

8. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.

9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

10. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość, jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. 
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na warunkach określonych w złożonym przez Klienta zamówieniu, Sprzedawca prześle Klientowi ofertę z nowymi warunkami (np. inną ceną, ilością produktów, lub terminem realizacji). W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta przyjęcia zmienionych warunków.
 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie (o której mowa w ust. 3) zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. 
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. Realizacja usług oferowanych przez Sprzedawcę np. nagranie filmów lub przeprowadzenie sesji fotograficznej, musi być zaplanowana minimum z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Przed dokonaniem zakupu w sklepie, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia terminu realizacji usługi.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

Metody płatności

 1. Przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze; 77 1050 1344 1000 0090 3151 6520 lub kartą za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 Rękojmia za wady Towaru

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. 
 4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@marketize.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: ul. Kościuszki 229/6, Katowice.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 10. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zawierając umowę o świadczeniu usług, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od umowy po spełnieniu jednego poniższych warunków:
 • usługa została w pełni wykonana przez przedsiębiorcę;
 • Klient wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi;
 • Klient został przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jeśli nie zostały spełnione warunki wymienione w punkcie 1.

3. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@marketize.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy.

4. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b-c) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej biuro@marketize.pl

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@marketize.pl.

7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

8. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie, o ile Towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących przypadkach:
  1. wskazywania przez Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę,
  2. naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym innych Klientów),
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4. podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
 5. a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
 6. b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 7. 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 r.

Opinie Facebook

Beata Muc
Beata Muc
2022-10-10
poleca
Zespół Marketize przeprowadził w Dentim Clinic już kilka sesji zdjęciowych, dzięki czemu nie musimy martwić się o jakość zdjęć na naszej stronie czy Facebooku. Wszystkie były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i spełniały, a właściwie spełniają swoje zadanie do dzisiaj. Co bardzo istotne, sesja zawsze przebiega w dobrej atmosferze, gdyż zespół wszystko koordynuje oraz zapobiega chaosowi. Zlecając wykonanie zdjęć zespołowi Marketize mogę być pewna, że wszystko zostanie potraktowane profesjonalnie, od przygotowania do dnia zdjęciowego po późniejsze wykorzystanie zdjęć.
Seba Stian
Seba Stian
2022-10-05
poleca
Po rozpoczęciu współpracy z Marketize wykonaliśmy wspólnie sesję zdjęciową. Zespół zajął się organizacją projektu, przygotowując wszelkie niezbędne wytyczne oraz informując nas, jak będzie przebiegać cała procedura. Dzięki temu wszystko poszło sprawnie, a podczas sesji nie pojawiły się zaskoczenia. Efekt finalny oceniam jak najbardziej pozytywnie, co bardzo cieszy mnie, ponieważ teraz mamy mnóstwo zdjęć, które możemy wykorzystywać w wielu miejscach.
Dorota Bereta
Dorota Bereta
2022-09-28
poleca
Po rozpoczęciu współpracy z Marketize wykonaliśmy wspólnie sesję zdjęciową, która była niezbędna na potrzeby strony internetowej oraz Facebooka. Wcześniej nie mieliśmy wiele zdjęć i zdawałam sobie sprawę, że jest niezbędna, ale miałam obawy. Niepotrzebnie bowiem organizacją sesji zajęli się specjaliści dbający o najdrobniejsze detale. Dzięki zrobionym zdjęciom strona naszego gabinetu jest bardzo estetyczna oraz mamy materiał zdjęciowy, który możemy wykorzystać w mediach społecznościowych czy ulotkach, folderach, teczkach itp.
Ewa Mazur Pawłowska
Ewa Mazur Pawłowska
2020-02-07
poleca
Współpracę z Marketize bardzo sobie chwalimy. Dzięki nim ogarnięty został temat aktywnej strony internetowej która żyje ( a wcześniej po prostu była ) , ogarniają temat portali społecznościowych, na co nigdy nie było czasu i pomysłu, zajmują się kampaniami . Niestety my nie mieliśmy czasu na przemyślane działania no i na bezustanne pilnowanie postów , wpisów, itd. Dzięki Marketize mamy cały czas stałą i bieżąco obsługę tej całej strefy przez nas zaniedbanej. Od 2 lat naszej współpracy wyniki same wystawiają im świadectwo , zapewnione grafiki , kolejka oczekujących , dobre opinie no i przede wszystkim dotarcie do naszych pacjentów z fajnymi informacjami ... a jeszcze nie pokazujemy naszych przypadków przed i po 🤦‍♀️ mimo iż nie dajemy im takich perełek to i tak wyniki są rewelacyjne. Martwi nas tylko co będzie jak pokarzemy nasze leczenie przed i po nie wiemy co wtedy zrobimy z grafikami. Najlepsze jest to ze nie trzeba tłumaczyć zagadnień branżowych bo wyspecjalizowali się w stomatologii to bardzo ułatwia współpracę i nie tracimy czasu. Świetny zespół , i współpraca która przynosi nam wymierne wyniki . Bez nich raczej byśmy tego nie osiągneli . Polecam i dziękuje Marketize za współpracę 👍👍👍👍 Estetka Łódź
Dominik Pawlak
Dominik Pawlak
2019-12-17
poleca
Szkolenie prowadzone przez Arka w bardzo ciekawej formie z indywidualnym podejściem do każdego z uczestników. Informacje dostarczone są zindywidualizowane i bardzo jasne, dzięki czemu można łatwo je wprowadzić w życiu zawodowym. Polecam
Hanna Marcinowska
Hanna Marcinowska
2019-10-14
poleca
Wszystkim, którzy chcieliby aby ich strona internetowa żyła, była dla pacjentów a nie dentystów a jednocześnie, żeby właściciel czy zespół miał wpływ na treść strony polecam zespół Marketize. Fantastyczna współpraca, elastyczność, naciski kiedy trzeba :-) Pozdrawiam cały zespół i polecam!
Katarzyna Gliwa
Katarzyna Gliwa
2019-10-04
poleca
We współpracy z firmą Marketize ujęło mnie indywidualne podejście do każdego zlecenia. Mogę polecić tę Firmę każdemu, komu zależy na kompleksowej obsłudze witryny internetowej i portali społecznościowych. Współpraca z Marketize przebiega bez zarzutów, są rzetelni i doskonale znają branżę, w której działają. Moje oczekiwania wobec nich były jasno sprecyzowane, wizja Marketize dobrze pokryła się z moją, dlatego jestem bardzo zadowolona ze współpracy.
Justyna Zborowska
Justyna Zborowska
2019-09-05
poleca
Szkolenie bardzo interesujące, prowadzone przez Arka w ciekawej formie, profesjonalnie a zarazem w miłej atmosferze. Dostarczone informacje można wykorzystać w wielu sferach życia, nie tylko zawodowo. Serdecznie polecam
Magdalena Tierentiew
Magdalena Tierentiew
2019-09-04
poleca
Szkolenia Marketize to pozycja obowiązkowa jeśli myślisz poważnie o rozwoju swojej firmy. W naszym przypadku w szkoleniach uczestniczyła osoba odpowiedzialna za social media i kolejny raz wróciła z cennymi bardzo wskazówkami i głową pełną pomysłów a co najważniejsze realizację ich zaczęła już kolejnego dnia :-).
Natalia Ryszka
Natalia Ryszka
2019-09-03
poleca
Szkolenie prowadzone na najwyższym poziomie. Bardzo szeroki wachlarz narzędzi marketingowych, wiedzy i profesjonalizmu. Arek i Piotrek, to osoby, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, odpowiadają na wszystkie pytania i służą dobrą radą. Przy tym są pełni empatii, dzięki czemu atmosfera panująca na szkoleniach jest znakomita. 🥰

Opinie Google

Beata Muc
Beata Muc
2022-10-10
Zespół Marketize przeprowadził w Dentim Clinic już kilka sesji zdjęciowych, dzięki czemu nie musimy martwić się o jakość zdjęć na naszej stronie czy Facebooku. Wszystkie były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i spełniały, a właściwie spełniają swoje zadanie do dzisiaj. Co bardzo istotne, sesja zawsze przebiega w dobrej atmosferze, gdyż zespół wszystko koordynuje oraz zapobiega chaosowi. Zlecając wykonanie zdjęć zespołowi Marketize mogę być pewna, że wszystko zostanie potraktowane profesjonalnie, od przygotowania do dnia zdjęciowego po późniejsze wykorzystanie zdjęć.
Sebastian Wenta
Sebastian Wenta
2022-10-05
Po rozpoczęciu współpracy z Marketize wykonaliśmy wspólnie sesję zdjęciową. Zespół zajął się organizacją projektu, przygotowując wszelkie niezbędne wytyczne oraz informując nas, jak będzie przebiegać cała procedura. Dzięki temu wszystko poszło sprawnie, a podczas sesji nie pojawiły się zaskoczenia. Efekt finalny oceniam jak najbardziej pozytywnie, co bardzo cieszy mnie, ponieważ teraz mamy mnóstwo zdjęć, które możemy wykorzystywać w wielu miejscach.
Piotrek Janczy
Piotrek Janczy
2022-10-05
"Od wielu lat planowaliśmy w Dentium Clinic nagranie filmów, ale zawsze coś stało na przeszkodzie. Najczęściej był to brak czasu lub motywacji ;) W końcu trafiliśmy na Marketize, gdzie zespół ekspertów zajął się wszystkim za nas, a my ograniczyliśmy się jedynie do znalezienia Pacjenta oraz wystąpienia. Wraz z moim wspólnikiem Maciejem nagraliśmy film z historią leczenia i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu. Niejednokrotnie słyszeliśmy od Pacjentów, że jego obejrzenie był motywacją do podjęcia leczenia. Teraz znowu poszukujemy nowych Pacjentów, bo planujemy nagrać nowe filmy we współpracy z zespołem Marketize :)"
Strefa Zęba
Strefa Zęba
2022-09-28
Z zespołem Marketize nagraliśmy w gabinecie filmy z historią leczenia oraz eksperckie, a także uruchomiliśmy kanał na YouTube. Mogę śmiało stwierdzić, że bez nich trudno byłoby nam to zrobić. Marketize zajęło się wszystkim, tworząc scenariusze do filmów, przygotowując pytania i wskazówki, dbając również o to, aby film był merytoryczny, marketingowy oraz profesjonalnie nagrany. Sam dzień zdjęciowy trwał wiele godzin, lecz przyniósł świetny efekt w postaci wielu filmów, które bez wątpienia przyczyniły się do rozpoznawalności naszego zespołu. Cieszę się że spotkałam Ich na swojej drodze zawodowej.
Beata Świętochowska
Beata Świętochowska
2022-09-28
Sesja przeprowadzona w moim gabinecie i koordynowana przez Marketize przebiegła bardzo sprawnie, a jej efekt w pełni mnie zadowolił. Dostałam szczegółowe wytyczne, jak się do niej przygotować, podczas jej przebiegu zaś zespół dbał, aby wszystko przebiegało sprawnie, kładąc nacisk na detale wartościowe z perspektywy Pacjenta. Marketize zdaje sobie sprawę z założeń sesji i po co się ją wykonuje. Widać to choćby po wykorzystywaniu zdjęć. Mogę śmiało polecić sesje zdjęciowe w wykonaniu tej firmy.
Radek Dura
Radek Dura
2020-10-06
Współpracujemy od prawie roku. Decyzja nie była łatwa bo zniechęcony wcześniejszymi obietnicami różnych „ zespołów i specjalistów”, nie byłem zbyt przekonany. Teraz, po niespełna roku mogę polecić Marketize i cały zespół Arka Buziewicza z ręką na sercu. Mam problem z upychaniem pacjentów. Walą drzwiami i oknami 😁. Chłopaki znają się na robocie a współpraca się bardzo opłaca. Zajmuje się okluzją i leczeniem kompleksowym. Najlepsze jest to, ze pacjenci przychodzą do mnie niemal przygotowani i wyedukowani dzięki ogromowi pracy calego zespołu i tekstom na stronie www i fb. Najlepiej wydane pieniądze. Polecam
Piotr
Piotr
2020-07-23
Serdecznie polecam współpracę z firmą Marketize w zakresie wykonania strony internetowej oraz marketingu online. Na szczególne wyróżnienie zasługuje proces komunikacji z klientem oraz wiedza absolutna w temacie marketingu online (współpracowałem wcześniej z innymi agencjami i różnica jest kolosalna). Od czasu uruchomienia strony oraz wdrożenia narzędzi marketingowych telefon nam się w klinice urywa a pacjenci przychodzą na wizytę już częściowo wyedukowani, co znacznie skraca czas pierwszej konsultacji. Pomysły Pana Piotra oraz Pana Arka okazały się dla naszej firmy strzałem w 10! Wiedzą co robią.
Katarzyna Gliwa
Katarzyna Gliwa
2019-10-04
We współpracy z firmą Marketize ujęło mnie indywidualne podejście do każdego zlecenia. Mogę polecić tę Firmę każdemu, komu zależy na kompleksowej obsłudze witryny internetowej i portali społecznościowych. Współpraca z Marketize przebiega bez zarzutów, są rzetelni i doskonale znają branżę, w której działają. Moje oczekiwania wobec nich były jasno sprecyzowane, wizja Marketize dobrze pokryła się z moją, dlatego jestem bardzo zadowolona ze współpracy.
CHCĘ ZOBACZYĆ WIĘCEJ REKOMENDACJI